Условия на ползване

Настоящите условия за ползване регулират договорните отношения между Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (наричани по-долу dateblaster) и потребителите и клиентите на техните телемедийни услуги (наричани по-долу Потребители). Те определят условията, при които се използват услугите на dateblaster.

Страницата tainazapoznanstva.com (наричана по-долу Услугата) се предлага от Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland.
Услугата е комуникационна платформа, която позволява на потребителите, освен всичко останало, да се представят в Интернет, за да намерят заинтересовани лица за партньорства, приятелства, запознанства за една нощ или афери. Освен всичко друго услугата предлага възможности за контакт с реални единомислещи жени, двойки и мъже, които при определени обстоятелства може да имат желание да опознаят нови партньори. Услугата предлага и разнообразни възможности за комуникация, флирт и личностно представяне.

§ 1 Предмет на договора; обхват


1. dateblaster предоставя на потребителите достъп до платформа за запознанства в tainazapoznanstva.com. Платформата съдържа профили и информация за други потребители. След създаването на собствен профил потребителите имат възможност да търсят други профили в платформата. Потребителите могат да преглеждат профилите на други потребители и да установят ограничен контакт с тях.

2. Услугите на dateblaster се предлагат изключително за частни, нетърговски цели. Регистрирайки се за услуга от dateblaster, потребителят се съгласява да използва услугата само за лични цели.

3. dateblaster предоставя както безплатни, така и платени услуги. С безплатната регистрация потребителят може да създаде профил, да преглежда профилите на други потребители и да изпраща готови съобщения до други потребители. Потребителите, които се регистрират за допълнителната платена услуга, могат да се свържат с други потребители в допълнение към безплатните услуги и да им пишат съобщения. Платената услуга може да бъде използвана за различни периоди. Преди предоставянето на тези услуги срещу заплащане потребителят се информира за разходите, съдържанието и обхвата на услугите, както и цената и условията за плащане.

4. В общия случай dateblaster поддържа системата постоянно (24/7) на разположение. За наличността е определящ изхода на рутера, който свързва центъра за данни, използван от dateblaster към Интернет (точка на прехвърляне). dateblaster гарантира на потребителите средна наличност на платените услуги от 97% годишно. Въпреки това, наличността се счита за намалена само ако потребителят е известил dateblaster за грешката (съобщение за грешка). Прекъсванията, причинени от непреодолима сила, не се покриват от тази гаранция.

5. dateblaster може да използва външни доставчици на услуги за предоставяне на услугите си. По-специално това включва доставчици на плащания, доставчици на съдържание и други външни доставчици на услуги. Изпълняващите дейности външни доставчици на услуги, които извършват услуги от името на dateblaster, не се считат за трети страни по смисъла на настоящите Условия за ползване.

§ 2 Сключване на договор


1. dateblaster не сключва договори с лица на възраст под 18 години.
Ако dateblaster има съмнения относно пълнолетието на потребителя, той ще бъде помолен да предостави доказателство за възрастта си. Ако потребителят не представи такова доказателство за възраст в рамките на две седмици, dateblaster има право да прекрати договорните отношения без предизвестие.
Ако dateblaster има основателно подозрение, че дадено лице няма право да участва, dateblaster има право да провери личните му данни чрез установяване на самоличност посредством изискване на официални документи. Потребителите, които нямат право на участие, биват изключени от използването на услугите.

2. Достъп до услугите на dateblaster се предоставя след регистрацията на потребителя с неговите лични данни (включително пол, дата на раждане, имейл адрес). С регистрацията потребителят потвърждава съгласието си с настоящите Условия за ползване и Декларацията за защита на данните. По този начин се създават договорни отношения без заплащане между dateblaster и потребителя.

3. Освен безплатните услуги dateblaster предлага на потребителя различни платени услуги (премиум членство). Използвайки тези услуги, потребителят влиза в друго договорно взаимоотношение, различно от договорното взаимоотношение без заплащане. Тези Общи условия за ползване са в основата и на това допълнително договорно правоотношение. Потребителят е информиран за съдържанието, продължителността, цената, срока и условията на плащане, преди да влезе във възмездни договорни взаимоотношения за съответната услуга. С натискане на бутона „Купете сега“ потребителят изпраща оферта за сключване на договор за платени услуги с dateblaster. dateblaster потвърждава приемането на офертата на клиента чрез активиране на услугите или по имейл.

§ 3 Разходи


1. Услугите, предлагани от dateblaster в рамките на настоящата програма, са безплатни, освен ако потребителят не е бил уведомен за задължението да плати, преди да поръча платена услуга.

2. Цените, дължими за платените услуги, начинът на плащане и продължителността на постоянните задължения в рамките на тези платени услуги се обясняват на потребителя преди използването им.

§ 4 Условия за плащане


1. Таксата за платените услуги се заплаща в аванс на dateblaster и се събира изцяло посредством метода на плащане, избран в процеса на поръчка, при условие че посоченото платежно средство има достатъчно покритие.

2. Ако не е възможно да се събере пълната дължима сума, dateblaster си запазва правото да я събере в отделни индивидуални суми по своя преценка.

3. Ако потребителят не плати дължимото вземане до датата на падежа и въпреки напомнянията за плащане, изпратени от dateblaster, той изпада в забавяне. Потребителят поема лихвите и разходите, възникнали в резултат на неизпълнението. Това са по-специално разходите за напомнянията от страна на dateblaster и банковите такси за обратно начисляване / анулиране на кредитна карта или обратно дебитно известие, причинени от потребителя. Потребителят е в правото си да докаже, че dateblaster изобщо не е претърпял вреди или че вредите са значително по-ниски от фиксираната ставка. И обратно, dateblaster е свободен да представи доказателства за по-висока щета. Поради забавяне на плащането неизплатеното задължение ще бъде предадено на доставчик на услуги за събиране на вземания. Договорено е потребителят да поеме всички разходи, направени от доставчика на услуги за събиране на вземания за неговата дейност.

§ 5 Срок на договора и прекратяване

1. Услугите по договора се предоставят от dateblaster за срока на договора, т.е. от сключването на договора до края на договора.

2. Договорът за безплатно членство се сключва за неопределен период от време и може да бъде прекратен по всяко време, без да се определят срокове за прекратяване.

3. Срокът на платеното членство (премиум) съответства на периода, посочен в описанието на пакета, или на периода, избран от потребителя при поръчката на пакета (първоначален срок). Първоначалният срок е с максимална продължителност две години. Ако членството не бъде прекратено в края на първоначалния срок, договорът се удължава за неопределен период от време (удължаване на договора). Срокът на предизвестието или, ако при закупуването на платения достъп е бил посочен друг срок, за членство със срок не повече от един месец е 14 дни, а за членства със срок, по-дълъг от един месец е 30 дни.

4. Освен ако не е посочено друго в известието за прекратяване, безплатното членство продължава и след края на премиум членството и изисква отделно прекратяване. В края на членството dateblaster ще блокира профила на потребителя и ще обработва съхраняваните в него данни само в ограничена степен. Данните ще бъдат изтрити веднага щом отпаднат законовите срокове за съхранение и данните вече не са необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

5. Правото на предсрочно прекратяване по основателна причина остава незасегнато. Важна причина за прекратяване на договора може да съществува за dateblaster, по-специално ако потребителят: (а) просрочи значително или многократно задълженията си или (б) наруши други договорни задължения. Ако важната причина за прекратяването се състои в нарушение на задълженията от страна на потребителя, dateblaster може да поиска обезщетение за преждевременното прекратяване на договора. Това не се прилага, ако потребителят не е отговорен за нарушението на задълженията.

6. Прекратяването на договорните отношения, основани на възнаграждение, трябва да бъде в текстова форма, за да бъде ефективно. За да се гарантира успешното обработване на прекратяването, декларацията трябва да съдържа пълното име, използваната услуга, електронния адрес, използван за регистрация, и потребителското име. Отказът може да бъде изпратен по електронна поща на адрес support@datingcustomercare.com. Като алтернатива предлагаме и прекратяване на платения договор по пощата. За Ваше улеснение сме предоставили ръководство, което можете да запазите или разпечатате. То съдържа всички данни за контакт и полета, които трябва да се попълнят, за да се прекрати успешно платеният договор. Моля, кликнете върху тук , за да запазите или разпечатате ръководството за анулиране. Прекратяването на договора от страна на потребителя ще бъде потвърдено от dateblaster по електронна поща на адреса, съхранен в профила. Ако плащането за платената услуга е извършено чрез CCBill, потребителят може също така да се свърже директно с CCBill, за да отмени услугата.

§ 6 Задължения на потребителя

- вижте също политика за доставчика на съдържание и използването му

1. Потребителят е лично отговорен за съдържанието на регистрацията си, допълнителните данни за себе си и следователно за информацията, която предоставя за себе си. Потребителят дава уверение, че предоставените данни съответстват на истината и го описват лично. Неправилно предоставената информация дава право на dateblaster да блокира потребителския профил, без това да засяга искането за компенсация от dateblaster. Това също дава право на dateblaster на прекратяване без предизвестие.

2. Потребителят дава уверение, че няма да използва услугите на dateblaster за бизнес или търговски цели, особено за рекламни цели. Потребителят няма право да разчита съдържанието и профилите на други потребители ръчно или да чрез програми с цел използване на получените по този начин данни извън услугите на dateblaster.

3. Потребителят е длъжен да третира всички имейли и други съобщения, както и данните на други потребители като поверителни, както и да не ги прави достъпни без съгласието на третата страна.

4. Потребителят се задължава да третира данните си за достъп като поверителни. Ако данните за достъп се предоставят на трети страни, потребителят е отговорен за всички последствия от това си действие. Ало възникне съмнение, че данните за достъп са били предоставени на трети страни, потребителят dateblaster трябва незабавно да ни информира за това и да предприеме необходимите мерки, за да се избегне по-нататъшна злоупотреба.

5. Освен това потребителят се задължава да не злоупотребява с услугите на dateblaster, а именно
а. да не ги използва за разпространение на клеветнически, расистки, подстрекателни, обидни или по друг начин незаконни материали или сходна информация;
б. да не ги използва с цел заплаха или тормоз на други потребители и трети лица или за нарушаване на техните права (включително лични права);
в. да не въвежда в базата данни или системата данни, които съдържат вирус или софтуер или друг материал, който е защитен с авторско право или други права на собственост, освен ако потребителят не е собственик на съответните права или разполага с нужното съгласие за използването им;
г. да не ги използва по начин, който би имал отрицателно влияние върху достъпа до услугите за други потребители;
д. да не прихваща или да не се опитва да прихваща имейли или други съобщения;
е. да не изпраща имейли и други съобщения до други потребители с цел, различна от лична комуникация, по-специално за реклама или предлагане на стоки и услуги или за други търговски или бизнес цели;
ж. да не назовава или вмъква имена, адреси, телефонни или факс номера, месинджър адреси, имейл адреси, марки, имена на компании, имена на други интернет портали или URL адреси в личното описание или качените файлове;

6. Неспазването на горепосочените поведенчески задължения или нарушение на други задължения, регламентирани в тези Общи условия за ползване дава право на dateblaster да прекрати договора без предизвестие поради съществена причина и незабавно да блокира достъпа на потребителя до базата данни на dateblaster. Като алтернатива на блокирането или прекратяването dateblaster може да изтрие части от потребителския профил.

7. Ако потребителят при сключването на договорните отношения преследва търговски или бизнес интереси или използва данните, предоставени му от трети страни, за търговски или бизнес цели или за цели, които не са изрично одобрени от dateblaster, той се задължава да изплати на dateblaster договорна неустойка в размер на 500,00 Евро за всяко доказано нарушение. Други искания за обезщетение остават незасегнати.

§ 7 Оперативна дейност


1. dateblaster има право да проверява съдържанието и данните, въведени от потребителите, както и да премахва съответните данни, ако съдържанието нарушава настоящите Общи условия за ползване.

2. dateblaster има право, но не е длъжен да проверява текстове, качени снимки и снимки за съвместимост с настоящите Общи условия за ползване и законовите разпоредби и да ги премахва в случай на установено нарушение.


§ 8 Прехвърляне на права


1. Потребителят предоставя на dateblaster неизключително, прехвърляемо, пространствено неограничено и временно ограничено право на използване на съдържанието, създадено или публикувано във връзка с услугата, в това число снимки, текстове и видеоклипове.

2. Потребителят дава уверение, че публикуваното или създадено от него съдържание и използването му не нарушават права на трети страни, по-специално авторски права или други права на защита.

§ 9 Отговорност


1. dateblaster не поема отговорност за съдържанието на потребителските профили. Тя няма контрол върху точността и сигурността на информацията, която се обменя между потребители или тази, която потребителите поставят в своите профили.

2. dateblaster не поема отговорност за коректността на потребителските профили, показани в системата за запознанства, и тяхната оценка по отношение на съвместимостта с други потребители. dateblaster е длъжна да предостави само посредничеството за контакт, а не гарантира успеха на контакта.

3. dateblaster не поема отговорност и за финансови или други нефизически щети, които могат да бъдат свързани с услугата, освен ако те са причинени умишлено или поради груба небрежност от страна на dateblaster.

4. По-специално dateblaster не поема никаква отговорност за нерегламентирано получаване на лични данни на трети страни от потребители (например в резултат на неоторизиран достъп на хакери до базата данни), освен ако изтичането на лични данни не е станало в резултат на умишлени неправомерни действия или груба небрежност от страна на dateblaster.

5. dateblaster не носи отговорност и ако данните и информацията, които потребителят е направил достъпни за трети страни, са станали обект на злоупотреба от тяхна страна.

§ 10 Освобождаване от отговорност


1. Потребителят освобождава dateblaster от всякаква отговорност и от всички задължения, разходи и искания за обезщетение, причинени от клевета, обида или нараняване от други потребители.

§ 11 Технически дефекти


1. dateblaster не гарантира постоянната наличност на своя уебсайт и неговата техническа функционалност.

2. По-специално dateblaster не поема отговорност за нарушения в качеството на достъпа до услугата поради непреодолима сила или поради събития, за които dateblaster не носи отговорност.

§ 12 Място на юрисдикция и приложимо право


Прилага се правото на Конфедерация Швейцария с изключение на швейцарските стълкновителни норми. Това не засяга задължителните законови разпоредби, които са по-благоприятни за потребителя по мястото на пребиваване или обичайното местопребиваване на потребителя. За място на компетентност се счита местно и фактически компетентният съд в Швейцария в кантона Цуг. Ако сте потребител с местоживеене в Европейския съюз, може да се приложи и правото на държавата, в която пребивавате, ако е необходимо и доколкото това се отнася до задължителни разпоредби.

§ 13 уреждане на спорове

Европейската комисия e създала Интернет платформа за онлайн решаване на спорове („Платформа за ОРС“) между предприемачи и потребители. Платформата за ОРС е налична на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние изрично отбелязваме, че нито сме законово задължени, нито имаме готовност да участваме в процедурите за уреждане на спорове пред Потребителския арбитражен съвет.

§ 14 - Право на отказ (прекратяване)

Имате право да прекратите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина за това.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате посредством (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, имейл: support@datingcustomercare.com) за своето решение чрез ясно заявление (например писмо, изпратено по пощата или имейл) за отказ от този договор.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си във връзка с упражняването на правото на отказ преди да изтече срокът за прекратяване.
Последствия от отказа
Ако упражните правото си на отказ от този договор, ние връщаме всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, която предлагаме) незабавно, най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за отказ от този договор. За изплащането използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с Вас; при никакви обстоятелства няма да бъдат начислявани такси за това плащане.

Ако сте поискали услугите да започнат през периода на отказ, трябва да ни заплатите разумна сума, която е съотношението на услугите, които вече са предоставени до момента, в който ни информирате за упражняването на правото на отказ по отношение на този договор, в сравнение с общия обхват на услугите, предоставяни в договора.

По ваше изрично искане ние ще започнем изпълнението на договора за платени услуги преди изтичане на срока за отказ при условие, че едновременно с това се съгласите, че правото ви на отказ ще изтече и ни потвърдите, че сте наясно с това.

За да прекратите договора, можете също да използвате следния образец за отказ.

До
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

Имейл: support@datingcustomercare.com

С настоящото аз/ние () отменям/е договора, сключен от мен/нас () за покупката на следните стоки ()/предоставянето на следната услуга ()

- поръчани на ()/получени на ()
- име на потребителя(ите)
- адрес на потребителя(ите)
- подпис на потребителя(ите) (само при уведомяване на хартиен носител)
- дата

(*) Зачеркнете, когато е неприложимо.